Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie

Druki do pobrania:

 

WZORY DRUKÓW  dla  zamierzeń budowlanych dla których:

  • wydano decyzję o pozwoleniu na budowę albo dokonano skutecznego zgłoszenia po 19.09.2020r.,  a projekt budowlany został opracowany na podstawie przepisów obecnie obowiązujących.                                  (3 egzemplarze projektu )

 

1. zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (PB-12) od 17.02.2021r.   -  dla obiektów wykonanych z projektem technicznym

Druk  ma charakter obligatoryjny (wzór określony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12  lutego 2021r. poz. 297,  w sprawie okreslenia wzoru formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

2. oświadczenie projektanta

3.  zawiadomienie o zakończeniu budowy - nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych (PB-16) od 01.07.2021r.dla obiektów wykonanych z projektem technicznym

3 a. zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-16a) od 01.07.2021r.dla obiektów wykonanych z projektem technicznym

Druki  mają charakter obligatoryjny (wzór określony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie

Załącznik do druków PB-16, PB-16a, PB-17, PB-17a

4. oświadczenie kierownika budowy do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

5.  wniosek o pozwolenie na użytkowanie (PB-17) od 01.07.2021r.dla obiektów wykonanych z projektem technicznym

5 a. wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (PB-17a) od 01.07.2021r.dla obiektów wykonanych z projektem technicznym

Druki  mają charakter obligatoryjny (wzór określony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie

6. Oświadczenie art. 56 i 56 ust. 1a

 

 

WZORY DRUKÓW  dla  zamierzeń budowlanych dla których:

  • wydano decyzję o pozwoleniu na budowę albo dokonano skutecznego zgłoszenia przed 19.09.2020r.  albo
  • dla których wydano decyzję o pozwoleniu na budowę albo dokonano skutecznego zgłoszenia po 19.09.2020r., a projekt budowlany został opracowany na podstawie przepisów dotychczasowych tj. obowiązujących przed 19.09.2020r.    ( 4 egzemplarze projektu )

 

DRUK - zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Druk_-_OŚWIADCZENIE_KIEROWNIKA_BUDOWY.doc

Druk_-_OŚWIADCZENIE_INSPEKTORA_NADZORU.doc

Druk - Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Druk - oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy

Druk - wniosek pozwolenia na użytkowanie

Druk - oświarczenie o braku sprzeciwu lub uwag organów z art. 56

W/w druki nie mają charakteru dokumentów obowiązujących lecz jedynie mają charakter informacyjny i pomocniczy.

 

WZORY INNYCH DRUKÓW:

 

1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)

2. charakterystyka energetyczna budynku

3.wniosek o udostępnienie informacji publicznej

4.oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od wydanej decyzji

5. wniosek_o_wszczecie_uproszczonego_postepowania_legalizacyjnego_pb-15