Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przyjmuje:

- zawiadomienia o rozpoczęciu budowy i zawiadomienia o zakończeniu budowy
- wnioski o pozwolenie na użytkowanie
- wnioski o wszczęcie postępowania administracyjnego
- korespondencję od innych organów
- skargi na prowadzone przez urząd postępowania.

Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sztumie,ul. Mickiewicza 39 A,- lub za pośrednictwem poczty na adres podany wyżej.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (8 ust. 1 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz. U. Nr 5 poz. 46 z dnia 22 stycznia 2002r.).
 

Stan spraw:

Na dzień 29.05.2020r. do organu wpłynęło 678 pism.

Na dzień 31.10.2019 r. do organu nadzoru budowlanego wpłynęło 2003 pisma.

Na dzień 31.12.2018 r. do organu nadzoru budowlanego wpłynęło 2682 pism.

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego prowadzi sprawy (szczegółowe informacje o sposobie ich załatwienia):

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wymagane dokumenty:

Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub zgłoszenie przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie:

1) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego o którym mowa w art. 12 ust. 7 oraz decyzję o wpisie do centralnego rejestru o którym mowa w art. 88a ust.1 pkt 3 lit.a1

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi,

a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego o którym mowa w art. 12 ust. 7 oraz decyzję o wpisie do centralnego rejestru o którym mowa w art. 88a ust.1 pkt 3 lit.a2

3) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zamieszczone w ogłoszeniu, które umieszczone zostanie na budowie (nie dotyczy to budowy obiektów służących obronności
i bezpieczeństwu państwa oraz obiektów liniowych).

Należy zaznaczyć, że w przypadku kilku stron postępowania zawiadomienia można dokonać po uprawomocnieniu się decyzji pozwolenia na budowę.

Zgodnie z art. 42 – ustawy Prawo budowlane

1. Inwestor jest obowiązany zapewnić: objęcie kierownictwa budowy (rozbiórki) lub określonych robót budowlanych oraz nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

2. Kierownik budowy (robót) jest obowiązany:

1) prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki;

2) umieścić na budowie lub rozbiórce, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; nie dotyczy to budowy obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz obiektów liniowych;

3) odpowiednio zabezpieczyć teren budowy (rozbiórki).

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do budowy lub rozbiórki obiektów, dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, z wyjątkiem budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19. Właściwy organ może wyłączyć, w drodze decyzji, stosowanie tych przepisów również w stosunku do innych obiektów, jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym stopniem skomplikowania robót budowlanych lub innymi ważnymi względami.

3a. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, stosuje się do budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracowników albo na których planowany zakres robót przekracza 500 osobodni.

4. Przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, inwestor jest obowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót w danej specjalności.

Opłaty skarbowe:

- 17 zł od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów),zwolnione od tej opłaty są: wystawione przez jednostki budżetowe oraz ich odpisy i wypisy; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ; upoważniające do odbioru dokumentów z urzędu oraz ich odpisy i wypisy; udzielone dalszemu pełnomocnikowi (substytucje); oryginały pełnomocnictw sporządzonych w formie aktu notarialnego.

Termin i sposób załatwienia: Nie dotyczy.

Miejsce złożenia dokumentów: Siedziba Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 39 A od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Jednostka odpowiedzialna: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie.

Tryb odwoławczy: Nie dotyczy

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202.)

-  ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

-  ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r. poz. 1044).

1, 2 Na podstawie art. 104 ust. Prawo budowlane, osoby które otrzymały uprawnienia budowlane bądź stwierdzenie przygotowania zawodowego dopełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 styczniem 1995r. zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie – dołączają odpis posiadanych uprawnień budowlanych

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY I WNIOSEK O  WYDANIE DECYZJI
O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE

Wymagane dokumenty:

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:

1)     oryginał dziennika budowy;

2)     oświadczenie kierownika budowy:

a)  o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

b)  o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1.

3)     oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

4)     protokoły badań i sprawdzeń;

5)      dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe;

6)     potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;

7)     w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.

8)     inwestor jest obowiązany dołączyć do wniosku albo do zawiadomienia w przypadku, o którym mowa w art. 56 ust. 1a, oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56.

Opłaty skarbowe:
- 17 zł od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów),zwolnione od tej opłaty są: wystawione przez jednostki budżetowe oraz ich odpisy i wypisy; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ; upoważniające do odbioru dokumentów z urzędu oraz ich odpisy i wypisy; udzielone dalszemu pełnomocnikowi (substytucje); oryginały pełnomocnictw sporządzonych w formie aktu notarialnego.

 Opłata skarbowa od pozwoleń na użytkowanie obiektu budowlanego stanowi 25% stawek podanych poniżej:
a) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:
- za każdy m2 powierzchni użytkowej - 1 zł.,
- nie więcej niż - 539 zł.,
b) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 20 zł,
c) innego budynku - 48 zł,
d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 14 zł,
e) budowli związanych z produkcją rolną - 112 zł
f) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg , z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi - 2143 zł,
g) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1 kilometra - 105zł
h) innych budowli - 155 zł,
i) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym - 91 zł

W razie wydania pozwolenia na użytkowania budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku
 

Zwolnione z opłaty skarbowej są pozwolenia na użytkowanie :
- wydawane w skutek podań wnoszonych w sprawach budowy lub odbudowy obiektów
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek klęsk żywiołowych,
- budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.

Termin i sposób załatwienia:

Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Przepis art. 30 ust. 6a stosuje się.

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie zostaje załatwiony w trybie decyzji administracyjnej. Po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie właściwy organ przeprowadza obowiązkową kontrolę przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania albo uzupełnionego wezwania. O terminie obowiązkowej kontroli organ zawiadamia inwestora w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania albo uzupełnionego wezwania.

Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:

1)        na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii:

a)       V, IX-XVI,

b)       XVII – z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie,

c)       XVIII – z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego,

d)       XX,

e)       XXII – z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów,

f)        XXIV – z wyjątkiem stawów rybnych,

g)       XXVII – z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych,

h)       XXVIII-XXX

–  o których mowa w załączniku do ustawy;

2)        zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4;

3)        przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem
o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, organy:

  1. Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
  2. Państwowej Straży Pożarnej

- o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Organy zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

Przepisy stosuje się również w przypadku, gdy projekt budowlany obiektu budowlanego nieobjętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych.


Miejsce złożenia dokumentów: Siedziba Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 39 A od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00
Jednostka odpowiedzialna: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie.

Tryb odwoławczy: W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji strona może wnieść odwołanie do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku za pośrednictwem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sztumie.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202.)

-  ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

-  ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r. poz. 1044).

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  w Sztumie informuje, że do zawiadomienia o zakończeniu budowy i wniosku o pozwolenie na użytkowanie należy dołączyć załącznik dotyczący efektywności energetycznej budynku.

 

SAMOWOLE BUDOWLANE

Wymagane dokumenty:
Podanie wraz z innymi dokumentami w zależności od charakteru i skomplikowania sprawy.

Opłaty skarbowe:
- 17 zł od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów),zwolnione od tej opłaty są: wystawione przez jednostki budżetowe oraz ich odpisy i wypisy; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ; upoważniające do odbioru dokumentów z urzędu oraz ich odpisy i wypisy; udzielone dalszemu pełnomocnikowi (substytucje); oryginały pełnomocnictw sporządzonych w formie aktu notarialnego.

Termin i sposób załatwienia:
Wniosek zostaje załatwiony w trybie decyzji administracyjnej, w terminie określonym w art.35 k.p.a. - nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Miejsce złożenia dokumentów: Siedziba Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 39 A od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00
Jednostka odpowiedzialna: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie.
Tryb odwoławczy:
W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji strona może wnieść odwołanie do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku za pośrednictwem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sztumie.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202.)

-  ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

-  ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r. poz. 1044).

STANY TECHNICZNE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Wymagane dokumenty:
Podanie wraz z innymi dokumentami w zależności od charakteru i skomplikowania sprawy.

Opłaty skarbowe:
- 17 zł od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów),zwolnione od tej opłaty są: wystawione przez jednostki budżetowe oraz ich odpisy i wypisy; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ; upoważniające do odbioru dokumentów z urzędu oraz ich odpisy i wypisy; udzielone dalszemu pełnomocnikowi (substytucje); oryginały pełnomocnictw sporządzonych w formie aktu notarialnego.

Termin i sposób załatwienia:
Wniosek zostaje załatwiony w trybie decyzji administracyjnej, w terminie określonym w art.35 k.p.a. - nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy.
Miejsce złożenia dokumentów: Siedziba Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 39 A od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00
Jednostka odpowiedzialna: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie.
Tryb odwoławczy:
W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji strona może wnieść odwołanie do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku za pośrednictwem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sztumie.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202.)

-  ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

-  ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r. poz. 1044).