Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przyjmuje:

- zawiadomienia o rozpoczęciu budowy i zawiadomienia o zakończeniu budowy
- wnioski o pozwolenie na użytkowanie
- wnioski o wszczęcie postępowania administracyjnego
- korespondencję od innych organów
- skargi na prowadzone przez urząd postępowania.

Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sztumie,ul. Mickiewicza 39 A,- lub za pośrednictwem poczty.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (8 ust. 1 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz. U. Nr 5 poz. 46 z dnia 22 stycznia 2002r.).
 

Stan spraw:

Na dzień 31 grudnia 2021 r. do organu wpłynęło 1911 pism.

Na dzień 30,12.2020r. do organu wpłynęło 1838 pism.