Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przyjmuje:

- zawiadomienia o rozpoczęciu budowy i zawiadomienia o zakończeniu budowy
- wnioski o pozwolenie na użytkowanie
- wnioski o wszczęcie postępowania administracyjnego
- korespondencję od innych organów
- skargi na prowadzone przez urząd postępowania.

Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sztumie,ul. Mickiewicza 39 A,- lub za pośrednictwem poczty na adres podany wyżej.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (8 ust. 1 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz. U. Nr 5 poz. 46 z dnia 22 stycznia 2002r.).
 

Stan spraw:

Na dzień 31.10.2019 r. do organu nadzoru budowlanego wpłynęło 2003 pisma.

Na dzień 31.12.2018 r. do organu nadzoru budowlanego wpłynęło 2682 pism.

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego prowadzi sprawy (szczegółowe informacje o sposobie ich załatwienia):

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wymagane dokumenty:

Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub zgłoszenie przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie:

1) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego o którym mowa w art. 12 ust. 7 oraz decyzję o wpisie do centralnego rejestru o którym mowa w art. 88a ust.1 pkt 3 lit.a1

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi,

a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego o którym mowa w art. 12 ust. 7 oraz decyzję o wpisie do centralnego rejestru o którym mowa w art. 88a ust.1 pkt 3 lit.a2

3) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zamieszczone w ogłoszeniu, które umieszczone zostanie na budowie (nie dotyczy to budowy obiektów służących obronności
i bezpieczeństwu państwa oraz obiektów liniowych).

Należy zaznaczyć, że w przypadku kilku stron postępowania zawiadomienia można dokonać po uprawomocnieniu się decyzji pozwolenia na budowę.

Zgodnie z art. 42 – ustawy Prawo budowlane

1. Inwestor jest obowiązany zapewnić: objęcie kierownictwa budowy (rozbiórki) lub określonych robót budowlanych oraz nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

2. Kierownik budowy (robót) jest obowiązany:

1) prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki;

2) umieścić na budowie lub rozbiórce, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; nie dotyczy to budowy obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz obiektów liniowych;

3) odpowiednio zabezpieczyć teren budowy (rozbiórki).

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do budowy lub rozbiórki obiektów, dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, z wyjątkiem budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19. Właściwy organ może wyłączyć, w drodze decyzji, stosowanie tych przepisów również w stosunku do innych obiektów, jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym stopniem skomplikowania robót budowlanych lub innymi ważnymi względami.

3a. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, stosuje się do budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracowników albo na których planowany zakres robót przekracza 500 osobodni.

4. Przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, inwestor jest obowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót w danej specjalności.

Opłaty skarbowe:

- 17 zł od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów),zwolnione od tej opłaty są: wystawione przez jednostki budżetowe oraz ich odpisy i wypisy; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ; upoważniające do odbioru dokumentów z urzędu oraz ich odpisy i wypisy; udzielone dalszemu pełnomocnikowi (substytucje); oryginały pełnomocnictw sporządzonych w formie aktu notarialnego.

Termin i sposób załatwienia: Nie dotyczy.

Miejsce złożenia dokumentów: Siedziba Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 39 A od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Jednostka odpowiedzialna: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie.

Tryb odwoławczy: Nie dotyczy

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202.)

-  ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

-  ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r. poz. 1044).

1, 2 Na podstawie art. 104 ust. Prawo budowlane, osoby które otrzymały uprawnienia budowlane bądź stwierdzenie przygotowania zawodowego dopełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 styczniem 1995r. zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie – dołączają odpis posiadanych uprawnień budowlanych

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY I WNIOSEK O  WYDANIE DECYZJI
O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE

Wymagane dokumenty:

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:

1)     oryginał dziennika budowy;

2)     oświadczenie kierownika budowy:

a)  o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

b)  o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1.

3)     oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

4)     protokoły badań i sprawdzeń;

5)      dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe;

6)     potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;

7)     w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.

8)     inwestor jest obowiązany dołączyć do wniosku albo do zawiadomienia w przypadku, o którym mowa w art. 56 ust. 1a, oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56.

Opłaty skarbowe:
- 17 zł od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów),zwolnione od tej opłaty są: wystawione przez jednostki budżetowe oraz ich odpisy i wypisy; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ; upoważniające do odbioru dokumentów z urzędu oraz ich odpisy i wypisy; udzielone dalszemu pełnomocnikowi (substytucje); oryginały pełnomocnictw sporządzonych w formie aktu notarialnego.

 Opłata skarbowa od pozwoleń na użytkowanie obiektu budowlanego stanowi 25% stawek podanych poniżej:
a) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:
- za każdy m2 powierzchni użytkowej - 1 zł.,
- nie więcej niż - 539 zł.,
b) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 20 zł,
c) innego budynku - 48 zł,
d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 14 zł,
e) budowli związanych z produkcją rolną - 112 zł
f) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg , z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi - 2143 zł,
g) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1 kilometra - 105zł
h) innych budowli - 155 zł,
i) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym - 91 zł

W razie wydania pozwolenia na użytkowania budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku
 

Zwolnione z opłaty skarbowej są pozwolenia na użytkowanie :
- wydawane w skutek podań wnoszonych w sprawach budowy lub odbudowy obiektów
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek klęsk żywiołowych,
- budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.

Termin i sposób załatwienia:

Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Przepis art. 30 ust. 6a stosuje się.

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie zostaje załatwiony w trybie decyzji administracyjnej. Po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie właściwy organ przeprowadza obowiązkową kontrolę przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania albo uzupełnionego wezwania. O terminie obowiązkowej kontroli organ zawiadamia inwestora w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania albo uzupełnionego wezwania.

Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:

1)        na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii:

a)       V, IX-XVI,

b)       XVII – z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie,

c)       XVIII – z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego,

d)       XX,

e)       XXII – z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów,

f)        XXIV – z wyjątkiem stawów rybnych,

g)       XXVII – z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych,

h)       XXVIII-XXX

–  o których mowa w załączniku do ustawy;

2)        zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4;

3)        przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem
o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, organy:

  1. Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
  2. Państwowej Straży Pożarnej

- o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Organy zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

Przepisy stosuje się również w przypadku, gdy projekt budowlany obiektu budowlanego nieobjętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych.


Miejsce złożenia dokumentów: Siedziba Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 39 A od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00
Jednostka odpowiedzialna: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie.

Tryb odwoławczy: W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji strona może wnieść odwołanie do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku za pośrednictwem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sztumie.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202.)

-  ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

-  ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r. poz. 1044).

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  w Sztumie informuje, że do zawiadomienia o zakończeniu budowy i wniosku o pozwolenie na użytkowanie należy dołączyć załącznik dotyczący efektywności energetycznej budynku.

 

SAMOWOLE BUDOWLANE

Wymagane dokumenty:
Podanie wraz z innymi dokumentami w zależności od charakteru i skomplikowania sprawy.

Opłaty skarbowe:
- 17 zł od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów),zwolnione od tej opłaty są: wystawione przez jednostki budżetowe oraz ich odpisy i wypisy; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ; upoważniające do odbioru dokumentów z urzędu oraz ich odpisy i wypisy; udzielone dalszemu pełnomocnikowi (substytucje); oryginały pełnomocnictw sporządzonych w formie aktu notarialnego.

Termin i sposób załatwienia:
Wniosek zostaje załatwiony w trybie decyzji administracyjnej, w terminie określonym w art.35 k.p.a. - nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Miejsce złożenia dokumentów: Siedziba Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 39 A od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00
Jednostka odpowiedzialna: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie.
Tryb odwoławczy:
W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji strona może wnieść odwołanie do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku za pośrednictwem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sztumie.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202.)

-  ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

-  ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r. poz. 1044).

STANY TECHNICZNE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Wymagane dokumenty:
Podanie wraz z innymi dokumentami w zależności od charakteru i skomplikowania sprawy.

Opłaty skarbowe:
- 17 zł od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów),zwolnione od tej opłaty są: wystawione przez jednostki budżetowe oraz ich odpisy i wypisy; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ; upoważniające do odbioru dokumentów z urzędu oraz ich odpisy i wypisy; udzielone dalszemu pełnomocnikowi (substytucje); oryginały pełnomocnictw sporządzonych w formie aktu notarialnego.

Termin i sposób załatwienia:
Wniosek zostaje załatwiony w trybie decyzji administracyjnej, w terminie określonym w art.35 k.p.a. - nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy.
Miejsce złożenia dokumentów: Siedziba Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 39 A od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00
Jednostka odpowiedzialna: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie.
Tryb odwoławczy:
W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji strona może wnieść odwołanie do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku za pośrednictwem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sztumie.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202.)

-  ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

-  ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r. poz. 1044).


 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:6867
Treść wprowadził(a): Akierman Agnieszka, 2019-11-04 08:35:49
Treść wytworzył(a): , 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-10-10 14:13:59