Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie


 

 

Komunikat

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sztumie

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie przypomina właścicielom, zarządcom i użytkownikom obiektów budowlanych, w szczególności wielkopowierzchniowych, o obowiązku respektowania zasad zawartych w unormowaniach art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane.

Przede wszystkim, w związku z kolejnym okresem zimowym oraz możliwością gwałtownego ataku zimy, należy zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu – zgodnie z unormowaniami art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy – w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak m.in. silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, zjawiska lodowe na rzekach i jeziorach, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Należy również zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz instalacji i urządzeń grzewczych (w tym zwłaszcza gazowych), a także niezwłoczne zapewnienie usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska np. pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

Przypomnieć należy również, iż w/w kontrole mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe: w odniesieniu do przewodów kominowych dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, w odniesieniu do kominów przemysłowych, kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, zaś w odniesieniu do instalacji i urządzeń gazowych – osoby posiadające wymagane kwalifikacje przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

Jednocześnie zwraca się uwagę na odpowiedzialność właścicieli / zarządców za nie spełnianie w/w obowiązków wynikającą z unormowań art. 91a Prawa budowlanego, które stanowią, że kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Na powyższe obowiązki oraz niebezpieczeństwa wynikające ze zbliżającego się okresu jesienno-zimowego, uwagę zwraca również Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Komenda Głównej Państwowej Straży Pożarnej w swoich komunikatach zamieszczonych na stronach (link poniżęj ):

 

 

Sztum,26.10.2022 r.

Dorota Bulkowska - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie

 

KOMUNIKAT

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sztumie

 

W związku ze zbliżającym się sezonem letnim oraz okresem wakacji i urlopów przypominam właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanycho ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw.

Obowiązek utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym oraz zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania wynika z ustawy – Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są obowiązani do utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane (obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej).

Zwracam uwagę, że zgodnie z ustawą – Prawo budowlane obiektami budowlanymi są m.in. obiekty małej architektury służące rekreacji codziennej, na przykład piaskownice, huśtawki, drabinki, karuzele, bramki, urządzenia wspinaczkowe, zjeżdżalnie. Właściciele i zarządcy mają zatem obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie technicznym,co wiąże się z wykonywaniem napraw i remontów, oraz poddawania ich bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania. Na integracyjnych placach zabaw dodatkowo należy zwracać uwagę na zgodne z przeznaczeniem użytkowanie obiektów małej architektury dedykowanych osobom niepełnosprawnym.

Przypominam także, że zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane, kto nie spełnia określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176: Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN 1176-7:2020-09 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne dotyczące montażu, kontroli, konserwacji i eksploatacji.

 

Sztum, 17.05.2022 r.

Dorota Bulkowska - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie

 

KOMUNIKAT
do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych
o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych

 

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o
powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 o obowiązku wykonania do 31 maja kontroli okresowej, jednej z co najmniej dwóch
przeprowadzanych w roku zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy  Prawo budowlane. Kontrole okresowe powinny wykonywać  na zlecenie właściciela lub zarządcy  osoby posiadające właściwe kwalifikacje. Celem kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. O przeprowadzonej kontroli osoby kontrolujące mają obowiązek bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ nadzoru
budowlanego. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem, właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego jest obowiązany do usunięcia ich w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli (art. 70 ust. 1 ustawy  Prawo budowlane). Kopię protokołu, zawierającego nieprawidłowości mogące spowodować wyżej wymienione zagrożenia, osoba kontrolująca jest zobowiązana bezzwłocznie przesłać do organu nadzoru budowlanego, który przeprowadza kontrolę potwierdzającą usunięcie uszkodzeń lub braków.

 

Sztum, 11.04.2022 r.

Dorota Bulkowska - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie


 

Komunikat z dnia 28 lutego 2022 r. 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie  informuje, w związku z zakończeniem z dniem 28 lutego 2022 r. ograniczeń polegających na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, wprowadzonych w związku z trwaniem stanu epidemii wywołanej zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 25 lutego 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 473), uprzejmie informuję, co następuje:

 

od dnia 1 marca 2022 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie powraca do normalnego trybu pracy. 

 

Sztum, 28.02.2022 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie

mgr inż. Dorota Bulkowska


 

KOMUNIKAT

 

Powiatowy  Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie na podstawie § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz  w związku z rosnącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się COVID-19 celem maksymalnego zabezpieczenia bezpieczeństwa interesantów oraz pracowników PINB w Sztumie informuje, iż od dnia 26 stycznia 2022 r. do odwołania, zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom będą realizowane w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Przyjmowanie korespondencji oraz załatwianie spraw odbywać się będzie:

 

 • poprzez złożenie pisma do skrzynki pocztowej umieszczonej na drzwiach urzędu lub skrzyni podawczej ustawionej po prawej stronie przy siedzibie PINB
 • telefonicznie: 55 267 74 82, 55 267 74 90
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie ul. Mickiewicza 39A, 82-400 Sztum
 • za pośrednictwem platformy ePUAP - adres elektronicznej skrzynki podawczej: /PINB_Sztum/skrytkaESP

 

Sprawy wymagające osobistego stawiennictwa załatwiać będziemy po telefonicznym umówieniu wizyty.

 

Sztum, 25.01.2022 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie

mgr inż. Dorota Bulkowska


 

KOMUNIKAT

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie  zarządzeniem nr 1/2022 z dnia 4 stycznia 2022 r.

ustalił, że dzień 7 stycznia 2022 r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sztumie
w zamian za dzień 1 stycznia 2022 r.
tj. za święto występujące w okresie rozliczeniowymi przypadające w innym dniu niż niedziela.


W związku z powyższym Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie
w dniu 7 stycznia 2022 r. będzie nieczynny.

Sztum,  4 styczeń 2022 r.

mgr inz Dorota Bulkowska - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie


 

KOMUNIKAT

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie  zarządzeniem nr 6/2021 z dnia 15.12.2021 r.

ustalił, że dzień 27 grudnia 2021 r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sztumie w zamian za dzień 25 grudnia 2021r.,
tj. za święto występujące w okresie rozliczeniowymi przypadające w innym dniu niż niedziela.


W związku z powyższym Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie
w dniu 27.12.2021 r. będzie nieczynny.

Sztum, 15.12.2021r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie


 

KOMUNIKAT

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie  zarządzeniem nr 3/2021 z dnia 20.04.2021r.

ustalił, że dzień 4 czarwca 2021r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sztumie w zamian za dzień 1 maja 2021r.

,tj. za święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.


W związku z powyższym Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie
w dniu 4 czerwca 2021 r. będzie nieczynny.

 

Sztum, 11.05.2021r.

Dorota Bulkowska - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie


 

KOMUNIKAT

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie  informuje, że od dnia 25 maja 2020r. przywraca się możliwość osobistego załatwiania spraw w Inspektoracie, w tym zapoznanie się z aktami sprawy.

Zgodnie z § 12 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 878) przyjęcia interesantów podlegają ograniczeniu do zadań dotyczących:

- oddawania obiektów do użytkowania,

- innych pilnych spraw, w których wniesienie wniosków, uwag, zastrzeżeń jest niemożliwe za pomocą ogólnie dostępnych środków komunikacji takich jak: poczta, poczta elektroniczna, e-puap, mail, fax, telefon, oraz których załatwienie wymaga osobistej wizyty interesanta w Inspektoracie.

Od dnia 25 maja 2020 r. wszystkie zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie wykonywane są w sposób zapewniający bezpośrednią obsługę interesantów, po uprzednim umówieniu terminu z pracownikiem za pośrednictwem dostępnych systemów łączności lub systemów teleinformatycznych.

Ze względu na stan zagrożenia, warunkiem osobistej wizyty jest uprzednie telefoniczne uzgodnienie jej terminu. Wszyscy interesanci przebywający w siedzibie PINB zobowiązani są stosować się do wytycznych i zaleceń Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz innych przepisów obowiązujących w zakresie działań prewencyjnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, w tym w szczególności:

 • zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki lub innego zakrycia twarzy
 • dezynfekcji rąk lub posiadania rękawiczek jednorazowych
 • zachowania co najmniej 2-metrowej odległości od innych osób

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.  

 

We wszystkich sprawach prowadzonych przez PINB w Sztumie można kontaktować się za pomocą telefonu 55 267 74 82, 55 267 74 90 oraz:

 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie, ul. Mickiewicza 39A, 82-400 Sztum
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na mail: pinb@sztum.gda.winb.gov.pl
 • za pośrednictwem platformy ePUAP – adres skrytki: /PINB_Sztum/skrytkaESP

 

Sztum, 26.05.2020r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie

mgr inż. Dorota Bulkowska


 

KOMUNIKAT

 

Powiatowy  Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie na podstawie § 8  rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2020r w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia  epidemicznego, w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 –„koronawirusa” mając na uwadze zdrowie klientów Urzędu oraz pracowników informuje, że z dniem dzisiejszym do odwołania 


•    Wyłączona jest bezpośrednia obsługa klientów oraz możliwość umawiania się w siedzibie PINB w Sztumie,

•    W sytuacjach koniecznych prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy listowny lub za pośrednictwem e-puapu.

Dokumenty można również wrzucać do skrzynki znajdującej się na drzwiach urzędu.

 

Sztum, 16.03.2020r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie

mgr inż. Dorota Bulkowska


 

 

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych jesień 2021 r. 

 

                W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym i okresem jesienno-zimowym, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o ustawowym obowiązku poddawania przewodów kominowych okresowej kontroli stanu technicznego. Kontrole powinny przeprowadzać osoby mające kwalifikacje w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiednim zakresie, a w przypadku kominów przemysłowych i kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – tylko osoby posiadające uprawnienia w odpowiedniej specjalności. W przypadku stwierdzenia w toku kontroli uchybień, konieczne jest niezwłoczne usunięcie nieprawidłowości.

Ponadto przypominam właścicielom lub zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2, o obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli tych obiektów w terminie do 30 listopada 2021 r., której przedmiotem winno być sprawdzenie stanu technicznego:

- elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;

- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;

- instalacji gazowych;

- przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane Dz. U. z 2020 r. , poz.1333).

Kontrole okresowe powinni wykonywać – na zlecenie właściciela lub zarządcy – osoby posiadające kwalifikacje. Osoba dokonująca kontroli powinna bezzwłocznie przesłać zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli do tut. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości osoba dokonująca kontroli ma obowiązek przesłać do organu nadzoru budowlanego kopię protokołu kontroli. Jednocześnie właściciel, zarządca lub użytkownik powinien natychmiast usunąć uszkodzenia lub uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Jednocześnie zwraca się uwagę na odpowiedzialność właścicieli / zarządców za nie spełnianie w/w obowiązków wynikających z unormowań art. 91a Prawa budowlanego, które stanowią, że kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Sztum, 21.10.2021 r.

Dorota Bulkowska - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie


 

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2021/2022

 

Komunikat 2021

 

 

 

 

Komunikat

do właściciel i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

 

Szanowni Państwo,

brak  szczelności  i  sprawności  urządzeń  spalających  paliwa, instalacji  kominowych  i  gazowych  oraz  brak  drożności  i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami zatrucia tlenkiem węgla (czadem) oraz wybuchów gazu i pożarów. 

Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego przypominam, że na właścicielach i zarządcach obiektów  budowlanych  ciąży  obowiązek  poddania użytkowanego obiektu budowlanego  co  najmniej jednej  w  roku  kontroli  okresowej  polegającej  na  sprawdzeniu  stanu technicznego  m.in. przewodów  kominowych:  dymowych,  spalinowych  i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych (zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane).

Zgodnie  z  przepisami  kontrolę  stanu  technicznego  przewodów kominowych powinny przeprowadzać – w odniesieniu do przewodów dymowych  oraz  grawitacyjnych  przewodów  spalinowych i wentylacyjnych – osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim  lub  osoby  posiadające  uprawnienia  budowlane  w odpowiedniej  specjalności.  W  odniesieniu  do  kominów przemysłowych  i  kominów  wolno  stojących  oraz  kominów  lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń  mechanicznych  – tylko  osoby  posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. 

Natomiast kontrolę instalacji gazowych mogą przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, jak również  osoby  posiadające  kwalifikacje  wymagane  przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych. 

W  przypadku  stwierdzenia  uszkodzeń  lub  braków  właściciel, zarządca  lub  użytkownik  obiektu  budowlanego,  na  których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po  przeprowadzonej  kontroli  usunąć  stwierdzone  uszkodzenia  i uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa  mienia  bądź  środowiska,  a  w szczególności  katastrofę  budowlaną,  pożar,  wybuch,  porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 ustawy  – Prawo budowlane).

Przypominam  również,  że  właściciele  i  zarządcy  obiektów  mają obowiązek  usuwania  zanieczyszczeń  z  przewodów  dymowych  i spalinowych  (rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych  i terenów - Dz. U poz. 719 z późn. zm.).

                             

  Dorota Cabańska

 p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

 

Wyciąg z przepisów karnych:

• kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane),

• kto nie spełnia obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega karze  grzywny  nie  mniejszej  niż  100  stawek  dziennych,  karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane).

 


 

KOMUNIKAT

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie  zarządzeniem nr 3/2021 z dnia 20.04.2021r.

ustalił, że dzień 4 czarwca 2021r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sztumie w zamian za dzień 1 maja 2021r.

,tj. za święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.


W związku z powyższym Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie
w dniu 4 czerwca 2021 r. będzie nieczynny.

 

Sztum, 11.05.2021r.

Dorota Bulkowska - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie


 

KOMUNIKAT

Komunikat Głównego Geodety Kraju w sprawie geodezyjnej inwentaryzacji

 


 

KOMUNIKAT
do właścicieli i zarządców obiektów budowlanychw związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

 

Przypominam, że w sytuacji występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane.

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu oraz elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach komunikacyjnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla budynku, jak i dla osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Przypominam również, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy − Prawo budowlane). A kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy − Prawo budowlane).

W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z powyższych przepisów.

 

Sztum, 28.01.2021r.

Dorota Bulkowska - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie


 

KOMUNIKAT

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie  zarządzeniem nr 2/2020 z dnia 21.12.2020 r.

ustalił, że dzień 24 grudnia 2020r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sztumie w zamian za dzień 26 grudnia 2020r.,
tj. za święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.


W związku z powyższym Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie
w dniu 24.12.2020 r. będzie nieczynny.

 

Sztum, 21.12.2020r.

Dorota Bulkowska - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie


 

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

w sprawie wykonywania kontroli okresowych obiektów budowlanych. 

 

Szanowni Państwo,

 w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi konieczności przeprowadzania w chwili obecnej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, uprzejmie przypominam.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Obowiązek przeprowadzenia kontroli okresowej nie oznacza, że musi być ona przeprowadzana w chwili obecnej. Właściciele lub zarządcy obiektów mają cały rok kalendarzowy na to, aby zapewnić jej realizację. Obiekty budowlane powinny zostać poddane kontroli, co najmniej raz w każdym roku kalendarzowym. Jednocześnie należy mieć na uwadze racjonalność ustawodawcy i uznać, że między datą kontroli w danym roku a datą kontroli w roku poprzednim nie musi upłynąć równo 365 dni (1 rok).

Ponadto wyjaśniam, że niemożliwość przeprowadzenia kontroli w chwili obecnej nie oznacza, że nie musi być ona przeprowadzona w ogóle.

 

Norbert Książek
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego


 

 KOMUNIKAT

27 grudnia dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej

 

27 grudnia będzie w tym roku dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej. W zamian urzędy będą otwarte w sobotę 14 grudnia. Zarządzenie w tej sprawie podpisał Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zarządzenie szefa KPRM dotyczy administracji rządowej:

 • centralnej (czyli ministerstw i urzędów centralnych),
 • terenowej (w której skład wchodzą m.in. urzędy wojewódzkie, urzędy, które należą do Krajowej Administracji Skarbowej, inspekcje i urzędy statystyczne).

Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do administracji samorządowej (urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin), w których czas pracy regulują odrębne przepisy.

zarzadzenie_nr_21_szefa_kancelarii_prezesa_rady_ministrow.

Sztum, 9.12.2019 r.

Dorota Bulkowska - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie

 

 

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2019/2020

 

komunikat 2019


 

 

Komunikat do właściciel i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym


   Przypominam, że w sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (obfite opady śniegu, tworzenie się sopli, brył i nawisów lodowych i śniegowych), które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz.1186). 
   W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku,
w tym niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie
w razie konieczności odśnieżania dachu. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych
i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się bezpośrednio przy budynku.

   Jednocześnie należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu
z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie, zarówno dla samego budynku, jak i dla osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP. 

   Przypominam jednocześnie, że niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane).             
      W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych
o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z w/w przepisów. 

 

Sztum, 30.09.2019 r.

Dorota Bulkowska - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie


 

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych jesień 2019 r. 

 

                W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym i okresem jesienno-zimowym, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o ustawowym obowiązku poddawania przewodów kominowych okresowej kontroli stanu technicznego. Kontrole powinny przeprowadzać osoby mające kwalifikacje w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiednim zakresie, a w przypadku kominów przemysłowych i kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – tylko osoby posiadające uprawnienia w odpowiedniej specjalności. W przypadku stwierdzenia w toku kontroli uchybień, konieczne jest niezwłoczne usunięcie nieprawidłowości.

Ponadto przypominam właścicielom lub zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2, o obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli tych obiektów w terminie do 30 listopada 2019 r., której przedmiotem winno być sprawdzenie stanu technicznego:

- elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;

- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;

- instalacji gazowych;

- przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane Dz. U. z 2019 r. , poz.1186).

Kontrole okresowe powinni wykonywać – na zlecenie właściciela lub zarządcy – osoby posiadające kwalifikacje. Osoba dokonująca kontroli powinna bezzwłocznie przesłać zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli do tut. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości osoba dokonująca kontroli ma obowiązek przesłać do organu nadzoru budowlanego kopię protokołu kontroli. Jednocześnie właściciel, zarządca lub użytkownik powinien natychmiast usunąć uszkodzenia lub uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Jednocześnie zwraca się uwagę na odpowiedzialność właścicieli / zarządców za nie spełnianie w/w obowiązków wynikających z unormowań art. 91a Prawa budowlanego, które stanowią, że kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Sztum, 30.09.2019 r.

Dorota Bulkowska - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie

 

 

KOMUNIKAT

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sztumie

 

W związku ze zbliżającym się sezonem letnim oraz okresem wakacji i urlopów przypominam właścicielom oraz zarządcom nieruchomości o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania placów zabaw i innych miejsc służących rekreacji, przeznaczonych przede wszystkim dla dzieci i młodzieży.

Obowiązek utrzymania w należytym stanie technicznym oraz zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych, wynika z ustawy – Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane właściciele i zarządcy nieruchomości są obowiązani do utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy (obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymogami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej).

Zwracam uwagę, że zgodnie z ustawą – Prawo budowlane obiektami budowlanymi są również obiekty małej architektury umieszczone na placach zabaw i w innych miejscach rekreacji, m. in. piaskownice, huśtawki, drabinki, karuzele, bramki, urządzenia wspinaczkowe, zjeżdżalnie. Właściciele i zarządcy nieruchomości mają zatem obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, co wiąże się z wykonywaniem napraw i remontów, oraz poddawania ich bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania.

Przypominam także, że zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane, kto nie spełnia określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Natomiast szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby ich montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie –

Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN

1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.

 

Sztum, 10.05.2019 r.

Dorota Bulkowska - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie


 

KOMUNIKAT

2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie informuje, że czwartek 2 maja br., będzie dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej.

W zamian urzędy będą otwarte w sobotę, 11 maja br.. Stosowne zarządzenie w tej sprawie podpisał Michał Dworczyk, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zarządzenie Szefa KPRM dotyczy administracji rządowej:

 • centralnej (czyli ministerstw i urzędów centralnych),
 • terenowej (w której skład wchodzą m.in. urzędy wojewódzkie, urzędy Krajowej Administracji Skarbowej, nadzór budowlany, inspekcje i urzędy statystyczne).

Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do administracji samorządowej (urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin), w których czas pracy regulują odrębne przepisy.

 

Zarządzenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nr 7

 

Sztum, 15.04.2019 r.

Dorota Bulkowska - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie


 

INFORMACJA

24 grudnia dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie informuje, że poniedziełek, 24 grudnia, będzie dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej.

W zamian urzędy będą otwarte w sobotę, 15 grudnia. Stosowne zarządzenie w tej sprawie podpisał Michał Dworczyk, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zarządzenie Szefa KPRM dotyczy administracji rządowej:

 • centralnej (czyli ministerstw i urzędów centralnych),
 • terenowej (w której skład wchodzą m.in. urzędy wojewódzkie, urzędy Krajowej Administracji Skarbowej, nadzór budowlany, inspekcje i urzędy statystyczne).

Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do administracji samorządowej (urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin), w których czas pracy regulują odrębne przepisy.

 

Zarządzenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nr 17

 

Sztum, 11.09.2018 r.

Dorota Bulkowska - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie


 

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2018/2019

 

Komunikat 2018


 

INFORMACJA

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie informuje, że pod adresem: budowlaneabc.gov.pl, powstanł praktyczny portal informacyjny majacy na celu zwiększenie świadomości i poszerzenia wiedzy obywateli w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego.

Na portalu można znaleźć przygotowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju standardy projektowania budynków dla osób niepełnosprawnych, poradnik związany z wprowadzeniem na rynek wyrobów budowlanych, zagadnienia dotyczące charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikacji zawodowych wystepujacych w budownictwie i dziedzinach pokrewnych.

 


 

KOMUNIKAT

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sztumie

 

W związku z sezonem letnim oraz okresem wakacji i urlopów przypominam właścicielom oraz zarządcom nieruchomości o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania placów zabaw i innych miejsc służących rekreacji, przeznaczonych przede wszystkim dla dzieci i młodzieży.

Obowiązek utrzymania w należytym stanie technicznym oraz zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych, wynika z ustawy – Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane właściciele i zarządcy nieruchomości są obowiązani do utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy (obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymogami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej).

Zwracam uwagę, że zgodnie z ustawą – Prawo budowlane obiektami budowlanymi są również obiekty małej architektury umieszczone na placach zabaw i w innych miejscach rekreacji, m. in. piaskownice, huśtawki, drabinki, karuzele, bramki, urządzenia wspinaczkowe, zjeżdżalnie. Właściciele i zarządcy nieruchomości mają zatem obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, co wiąże się z wykonywaniem napraw i remontów, oraz poddawania ich bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania.

Przypominam także, że zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane, kto nie spełnia określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Natomiast szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby ich montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie –

Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN

1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie

Dorota Bulkowska

24.07.2018


 

Zmiana zarządzenia o dniu wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej

4 maja pozostaje dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej. Zamiast 26 maja urzędy będą otwarte 19 maja. Zarządzenie w tej sprawie podpisał Michał Dworczyk, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zarządzenie Szefa KPRM dotyczy rządowej administracji:

 • centralnej (czyli ministerstw i urzędów centralnych),
 • terenowej (w której skład wchodzą m.in. urzędy wojewódzkie, urzędy, które należą do Krajowej Administracji Skarbowej, nadzór budowlany, inspekcje i urzędy statystyczne).

Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do administracji samorządowej (urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin), w których czas pracy regulują odrębne przep

Zarządzenie nr 10

Sztum, 23.04.2018 r.

Dorota Bulkowska - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie

 

 

INFORMACJA

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie informuje, że na wniosek Szefa Służby Cywilnej piątek (04 maja), przypadający bezpośrednio po Święcie Konstytucji 3 Maja, będzie dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej. W zamian urzędy będą otwarte w sobotę, 26 maja. Stosowne zarządzenie podpisał Michał Dworczyk, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zarządzenie Szefa KPRM dotyczy rządowej administracji centralnej (ministerstwa i urzędy centralne) oraz terenowej (m.in. urzędy wojewódzkie, administracja skarbowa, nadzór budowlany, inspekcje i urzędy statystyczne). Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do administracji samorządowej (urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin), w których czas pracy regulowany jest odrębnymi przepisami.

 

Zarzadzenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

Sztum, 16.04.2018 r.

Dorota Bulkowska - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie

 


 

Komunikat do właściciel i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym


   Przypominam, że w sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (obfite opady śniegu, tworzenie się sopli, brył i nawisów lodowych i śniegowych), które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz.1332 z późn. zm.). 
   W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu. Obowiązek 
ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się bezpośrednio przy budynku.

   Jednocześnie należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie, zarówno dla samego budynku, jak i dla osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP. 

   Przypominam jednocześnie, że niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane). 
   W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z w/w przepisów. 

 

Sztum, 31.10.2017 r.

Dorota Bulkowska - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie

 


 

 Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych jesień 2017 r. 

 

       W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym i okresem jesienno-zimowym, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o ustawowym obowiązku poddawania przewodów kominowych okresowej kontroli stanu technicznego. Kontrole powinny przeprowadzać osoby mające kwalifikacje w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiednim zakresie, a w przypadku kominów przemysłowych i kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – tylko osoby posiadające uprawnienia w odpowiedniej specjalności. W przypadku stwierdzenia w toku kontroli uchybień, konieczne jest niezwłoczne usunięcie nieprawidłowości.

Ponadto przypominam właścicielom lub zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2, o obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli tych obiektów w terminie do 30 listopada 2017 r., której przedmiotem winno być sprawdzenie stanu technicznego:
- elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;

- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;

- instalacji gazowych;

- przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane Dz. U. z 2017 r. , poz.1332 z późn. zm.).

Kontrole okresowe powinni wykonywać – na zlecenie właściciela lub zarządcy – osoby posiadające kwalifikacje. Osoba dokonująca kontroli powinna bezzwłocznie przesłać zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli do tut. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości osoba dokonująca kontroli ma obowiązek przesłać do organu nadzoru budowlanego kopię protokołu kontroli. Jednocześnie właściciel, zarządca lub użytkownik powinien natychmiast usunąć uszkodzenia lub uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Jednocześnie zwraca się uwagę na odpowiedzialność właścicieli / zarządców za nie spełnianie w/w obowiązków wynikających z unormowań art. 91a Prawa budowlanego, które stanowią, że kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

 

Sztum,18.09.2017 r.

Dorota Bulkowska - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie


 

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2017/2018

 

Komunikat 2017


 

 Komunikat do właścicieli i zarządców placów zabaw

Komunikat GUNB

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie

Dorota Bulkowska

Sztum, 28.06.2017 r.

 


 

KOMUNIKAT
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sztumie

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie informuje, że w związku z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r., dni:

2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia będą w tym roku dniami wolnymi od pracy dla pracowników administracji rządowej.
13 maja, 24 czerwca i 9 września (soboty) wyznacza sie dniami pracy.

Zarządzenie Szefa KPRM dotyczy rządowej administracji centralnej (ministerstwa i urzędy centralne) oraz terenowej (m.in. urzędy wojewódzkie, urzędy, które należą do Krajowej Administracji Skarbowej, nadzór budowlany, inspekcje i urzędy statystyczne). Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do administracji samorządowej (urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin), w których czas pracy regulowany jest odrębnymi przepisami

 

Zarzadzenie Szafa Kancelari Prezesa Rady Ministrów

 

Sztum, 11.04.2017 r.

Dorota Bulkowska - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie


 

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów poddanych działaniu natury.

 

    Przypominam, że właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych powinni poddać użytkowane obiekty kontroli bezpiecznego użytkowania każdorazowo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska (zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 61 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane). Do czynników zewnętrznych należą m.in. wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, pożary lub powodzie.

     Kontrole wyszczególnione w ust. 1 art. 62 mogą przeprowadzać jedynie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Natomiast w art. 62 ust. 4, 5 i 6a ustawy – Prawo budowlane zostały wskazane przypadki kontroli instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych, urządzeń chłodniczych oraz przewodów kominowych a także kontroli stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących – które mogą wykonywać osoby spełniające wymogi zawarte w tymże art. ustawy.

     Osoba dokonująca kontroli sporządza z niej protokół. Jeśli podczas kontroli zostaną stwierdzone uszkodzenia lub istnieje konieczność uzupełnienia braków, o których mowa w art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, protokół powinien zawierać informację, że właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu (na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych lub umowach) są obowiązani usunąć stwierdzone uszkodzenia lub uzupełnić braki. Kopię protokołu osoba dokonująca kontroli ma obowiązek niezwłocznie przesłać do właściwego organu nadzoru budowlanego (art. 70 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane).

     Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu są zobowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem albo zatrucie gazem (art. 70 ust. 2 ustawy). Natomiast właściwy organ nadzoru budowlanego, po otrzymaniu kopii protokołu, niezwłocznie przeprowadza kontrolę obiektu budowlanego w celu sprawdzenia, czy wskazane w protokole uszkodzenia lub braki zostały usunięte.

      Przypominam także, ze niezastosowanie się do obowiązków wynikających z przepisów art. 70 ust. 1 i 2 obłożone jest sankcją karną. 

 

Sztum, 14.11.2016 r.

Dorota Bulkowska - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie

                                                           


 

Komunikat do właściciel i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym. 


   Przypominam, że w sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (obfite opady śniegu, tworzenie się sopli, brył i nawisów lodowych i śniegowych), które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.). 
   W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu. Obowiązek 
ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się bezpośrednio przy budynku.

   Jednocześnie należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie, zarówno dla samego budynku, jak i dla osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP. 

   Przypominam jednocześnie, że niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane). 
   W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z w/w przepisów. 

 

Sztum, 14.11.2016 r.

Dorota Bulkowska - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie

 


 

KOMUNIKAT Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sztumie

 

W związku ze zbliżającym się sezonem letnim oraz okresem wakacji i urlopów przypominam właścicielom oraz zarządcom nieruchomości o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania placów zabaw i innych miejsc służących rekreacji, przeznaczonych przede wszystkim dla dzieci i młodzieży.

Obowiązek utrzymania w należytym stanie technicznym oraz zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych, wynika z ustawy – Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane właściciele i zarządcy nieruchomości są obowiązani do utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy (obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymogami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej).

Zwracam uwagę, że zgodnie z ustawą – Prawo budowlane obiektami budowlanymi są również obiekty małej architektury umieszczone na placach zabaw i w innych miejscach rekreacji, m. in. piaskownice, huśtawki, drabinki, karuzele, bramki, urządzenia wspinaczkowe, zjeżdżalnie. Właściciele i zarządcy nieruchomości mają zatem obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, co wiąże się z wykonywaniem napraw i remontów, oraz poddawania ich bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania.

Przypominam także, że zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane, kto nie spełnia określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Natomiast szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby ich montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie –

Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN

1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.

 

Sztum, 08.07.2016 r.

Dorota Bulkowska - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie


 

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych

 

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

 

Sztum, 19.05.2016 r.

Dorota Bulkowska - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie


 

INFORMACJA

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie informuje, że na wniosek Szefa Służby Cywilnej piątek (27 maja), przypadający bezpośrednio po święcie Bożego Ciała, będzie dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej. W zamian urzędy będą otwarte w sobotę, 4 czerwca. Stosowne zarządzenie podpisała Beata Kempa, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zarządzenie Szefa KPRM dotyczy rządowej administracji centralnej (ministerstwa i urzędy centralne) oraz terenowej (m.in. urzędy wojewódzkie, administracja skarbowa, nadzór budowlany, inspekcje i urzędy statystyczne). Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do administracji samorządowej (urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin), w których czas pracy regulowany jest odrębnymi przepisami.

 

Zarzadzenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

Sztum, 12.05.2016 r.

Dorota Bulkowska - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie


 Komunikat do właścicieli i zarządców placów zabaw

Komunikat GUNB 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie

Dorota Bulkowska


 

Stanowisko Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w sparwie art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U z 2013 r, poz.1409, z późn. zm.) tj:

"Dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe"

stanowiski_wspoln_gugik.pdf

 


 

Zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń gazowych - Ogrzewaj dom bezpiecznie !

OGRZEWAJ_15.pdf  -

 


 

UWAGA! ŚNIEG NA DACHACH (informacja ze strony Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego)

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat użytkowania obiektów budowlanych podczas zimy

Jakie obowiązki w zakresie utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych spoczywają na właścicielach, zarządcach i użytkownikach tych obiektów?


Właściciele, zarządcy oraz użytkownicy obiektów budowlanych mają obowiązek użytkowania ich w sposób zgodny z przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1-7 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).
Dla zapewnienia właściwego stanu technicznego obiektów budowlanych należy przestrzegać wymagań związanych z ich utrzymaniem, o których mowa w art. 61, 62 i 70 ustawy - Prawo budowlane.
Obiekty budowlane powinny być czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontrolom okresowym polegającym na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania (art. 62 ustawy - Prawo budowlane). Ponadto właściciele, zarządcy oraz użytkownicy obiektów budowlanych, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź w umowach, mają obowiązek w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem (art. 70 ustawy - Prawo budowlane). Obowiązek ten powinien znajdować potwierdzenie w protokole z kontroli obiektu budowlanego, a osoba dokonująca kontroli ma obowiązek przesłania kopii tego protokołu do właściwego organu nadzoru budowlanego.
Osoby, które nie spełniają określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkują obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewniają bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlegają grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy - Prawo budowlane). Natomiast osoby, które nie zapewniają wykonania okresowej kontroli podlegają karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy - Prawo budowlane). Ponadto karze aresztu albo karze ograniczenia wolności, albo karze grzywny podlegają osoby, które nie spełniają, określonego w art. 70 ust. 1, obowiązku usunięcia stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia braków, mogących spowodować niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska (art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane).

Kiedy i jak często należy usuwać śnieg z dachu?


Konstrukcje dachowe są tak projektowane, aby bez ryzyka powstania zagrożenia dla ich bezpieczeństwa i bezpieczeństwa użytkowników mogły przenosić między innymi obciążenie śniegiem. Jest ono uwzględniane na etapie projektowania konstrukcji dachów obiektów i jego wielkość jest przyjmowana przez projektantów stosownie do cech dachu (np. wielkości, kształtu, stopnia pochylenia połaci dachowych) i innych czynników wpływających na rozkład śniegu na dachu. Znaczenie mają również bliskość sąsiednich budynków, ukształtowanie i rodzaj otaczającego terenu, a także miejscowe warunki klimatyczne, w szczególności wietrzność, zmiany temperatury i prawdopodobieństwo opadów (zarówno deszczu, jak i śniegu).
Na właścicielach i zarządcach ciąży obowiązek przeprowadzania kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska (art. 62 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 61 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane).
W art. 61 ustawy ustawodawca zapisał obowiązek dbania o należyty stan techniczny każdego obiektu budowlanego, czyli także budynków prywatnych. Oznacza to, że nadzór budowlany egzekwuje takie same wymagania od właścicieli i zarządców obiektów publicznych i prywatnych.

Ile waży śnieg? Jak określić, jakie obciążenie dachu śniegiem zagraża jego bezpieczeństwu?


Ciężar objętościowy śniegu ulega zmianom. Zwykle rośnie wraz z czasem zalegania pokrywy śnieżnej i zależy od miejsca, klimatu i wysokości nad poziomem morza.
Każdy dach ma inną dopuszczalną pokrywę śnieżną, która może na nim zalegać. A każdy właściciel i zarządca powinien znać swój budynek i wiedzieć, jaką wytrzymałość ma jego dach.
Aby oszacować dopuszczalną pokrywę śnieżną potrzebne są indywidualne wyliczenia, uzależnione od wielu czynników. Jednym z nich są wartości obciążenia śniegiem konstrukcji dachów.
Aktualnie obowiązujące zasady przyjmowania obciążenia śniegiem w obliczeniach konstrukcji dachów budynków są określone w normie PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne - obciążenie śniegiem. Do obliczeń można więc stosować podane w normie średnie orientacyjne wartości ciężaru objętościowego śniegu, tj.:
- świeżego śniegu - 1 kN/m3,
- osiadłego (kilka godzin lub dni po opadach) - 2 kN/m3,
- starego (kilka tygodni lub miesięcy po opadach) - 2,5-3,5 1 kN/m3,
- mokrego - 4 kN/m3.
Wartość charakterystycznego obciążenia śniegiem należy wyznaczać zgodnie z mapą (rys. 1 załącznika krajowego do ww. normy) - w której określono podział terenu kraju na strefy obciążenia - zróżnicowane pod względem wielkości tego obciążenia.
Wartość charakterystycznego obciążenia śniegiem gruntu to obciążenie o rocznym prawdopodobieństwie przekroczenia wynoszącym 0,02. Nie obejmuje ono jednak wyjątkowego obciążenia śniegiem powstałego w wyniku opadów śniegu o małym prawdopodobieństwie wystąpienia.
Na podstawie przyjętej wartości obciążenia charakterystycznego gruntu, projektant określa wartość charakterystycznego obciążenia śniegiem dachu, która stanowi iloczyn wartości charakterystycznego dla danej strefy obciążenia śniegiem gruntu i odpowiednich współczynników kształtu dachu, termicznego, ekspozycji.
W przypadkach, gdy podczas wymiarowania konstrukcji dachu uwzględniono ponadprzeciętne obciążenia śniegiem nie jest konieczne odśnieżanie dachów, nawet gdyby wystąpiły większe niż typowe dla danego rejonu opady śniegu. Natomiast, jeśli podczas wymiarowania konstrukcji dachu uwzględniono minimalne normatywne charakterystyczne obciążenia śniegiem, wówczas tylko podczas niezbyt śnieżnych zim nie ma potrzeby odśnieżania dachu. Jeśli jednak następują duże opady śniegu, taka konieczność istnieje.
Podejmując decyzję o tym, czy konieczne jest odśnieżenie dachu warto pamiętać także, że budynek mógł być projektowany w czasie obowiązywania łagodniejszych niż obecnie norm obciążenia śniegiem oraz że możliwości nośne konstrukcji dachowej budynku mogły ulec obniżeniu wskutek zużycia technicznego. W takich przypadkach nadmierna ilość śniegu lub lodu na dachu może prowadzić do naruszenia konstrukcji budynku, a w efekcie zagrozić jego katastrofą.
Znając możliwości nośne konstrukcji dachu oraz ciężar objętościowy śniegu, wynikający z jego struktury, można określić teoretyczną, bezpieczną grubość pokrywy śnieżnej. Należy przy tym jednak uwzględnić również inne, specyficzne dla danego typu dachu, wartości, na przykład rozkładanie się śniegu, związane z miejscowymi warunkami pogodowymi towarzyszącymi opadom oraz z ukształtowaniem powierzchni dachu (np. możliwość tworzenia się worków, nawisów śniegowych i oblodzenia przeciążającego pewne elementy konstrukcji dachu).
Ustalenie bezpiecznej grubości pokrywy śniegu na dachu wymaga ponadto analizy stanu konstrukcji dachu przy różnych wariantach obciążenia śniegiem (według aktualnie obowiązującej normy PN-EN 1991-1-3 przywołanej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1422). Taką ekspertyzę może wykonać osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
Warto jednak pamiętać, że łatwiej jest usunąć świeży śnieg niż taki, który zalega od wielu dni.

Kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie dachu budynku?


Za utrzymanie budynków we właściwym stanie technicznym i bezpieczeństwo ich użytkowania są odpowiedzialni właściciele i zarządcy budynków. W razie pojawienia się czynników, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele lub zarządcy są zobowiązani do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.
Dlatego dbałość o należyty stan techniczny budynku i nie dopuszczenie do przeciążenia konstrukcji budynku poprzez m.in. zapewnienie bezpiecznego usunięcia nadmiaru śniegu z dachu jest obowiązkiem właścicieli i zarządców. Obowiązek ten obejmuje również usuwanie sopli, brył czy nawisów śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.
Należy pamiętać, że nie wystarczy wygrodzenie miejsc potencjalnie niebezpiecznych - nadmiar śniegu czy zagrażające przechodniom sople lodu należy usunąć.
Odśnieżanie dachu budynku może być wykonane przez właściciela, zarządcę, wyspecjalizowaną firmę lub pracowników zakładu pracy. Należy jednak pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie takich prac może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem odpowiedniej technologii odśnieżania (zależnej od konstrukcji dachu) oraz znajomości przepisów BHP. Informacji na temat wymagań przepisów bhp może udzielić Państwowa Inspekcja Pracy.

Do kogo mogą zwrócić się mieszkańcy budynku, którzy obawiają się, że zalegający na dachu śnieg może spowodować uszkodzenie budynku?


Jeżeli mieszkaniec budynku jest zaniepokojony z powodu sopli lub śniegu, lub jeżeli podejrzewa, że zalegający śnieg może spowodować uszkodzenie budynku, powinien przede wszystkim poinformować zarządcę budynku. Jeżeli ten nie zareaguje należy zawiadomić odpowiednie służby.
W przypadku sopli i nawisów śniegowych na elewacji budynków mogących potencjalnie zagrozić przechodniom należy poinformować służby interwencyjne, tj. straż miejską, policję lub straż pożarną.
Można także zwrócić się do nadzoru budowlanego, w szczególności w przypadku podejrzenia, że zalegający na dachu śnieg może spowodować uszkodzenie budynku i zagrażać jego użytkownikom. Wtedy organ nadzoru budowlanego może zobligować właściciela lub zarządcę do przeprowadzenia kontroli bezpieczeństwa budynku.
Organy nadzoru budowlanego są zobowiązane do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, a co za tym idzie m. in. wypełniania przez właścicieli i zarządców obowiązków związanych z dbaniem o bezpieczeństwo obiektu. Dlatego w każdym przypadku, w którym uzyskają informację na temat nieprzestrzegania przepisów mają obowiązek podjęcia odpowiednich działań (art. 84 ustawy - Prawo budowlane).

Jakie kary grożą za nie usunięcie śniegu z dachu?


Prawo nie określa wprost kar za "nie wywiązywanie się z obowiązku odśnieżania" dachów, ale stanowi, że kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 91a ustawy - Prawo Budowlane).
Nadzór budowlany może nałożyć mandat, a w ekstremalnych przypadkach skierować wniosek o ukaranie do sądu. Jeżeli stan budynku zagraża życiu lub zdrowiu ludzi organ nadzoru budowlanego może nakazać wyłączenie obiektu z użytkowania.


 

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym i okresem jesienno-zimowym, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o ustawowym obowiązku poddawania przewodów kominowych okresowej kontroli stanu technicznego. Kontrole powinny przeprowadzać osoby mające kwalifikacje w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiednim zakresie, a w przypadku kominów przemysłowych i kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – tylko osoby posiadające uprawnienia w odpowiedniej specjalności. W przypadku stwierdzenia w toku kontroli uchybień, konieczne jest niezwłoczne usunięcie nieprawidłowości.

Jednocześnie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie przypomina o obowiązku systematycznego usuwania nadmiaru śniegu i lodu z dachów budynków w okresie zbliżających się niekorzystnych warunków atmosferycznych spowodowanych znacznymi opadami śniegu.
Ponadto przypominam właścicielom lub zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2, o obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli tych obiektów w terminie do 30 listopada 2015 r., której przedmiotem winno być sprawdzenie stanu technicznego:
- elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;
- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;
- instalacji gazowych;
- przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane Dz. U. z 2013r. , poz. 1409).
Kontrole okresowe powinni wykonywać – na zlecenie właściciela lub zarządcy – osoby posiadające kwalifikacje.

Osoba dokonująca kontroli powinna bezzwłocznie przesłać zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli do tut. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sztumie ul. Mickiewicza 39A, 82-400 Sztum. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości osoba dokonująca kontroli ma obowiązek przesłać do organu nadzoru budowlanego kopię protokołu kontroli. Jednocześnie właściciel, zarządca lub użytkownik powinien natychmiast usunąć uszkodzenia lub uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane)

Jednocześnie zwraca się uwagę na odpowiedzialność właścicieli / zarządców za nie spełnianie w/w obowiązków wynikającą z unormowań art. 91a Prawa budowlanego, które stanowią, że kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Ponadto Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie przypomina o obowiązku systematycznego usuwania nadmiaru śniegu i lodu z dachów budynków w okresie zbliżających się niekorzystnych warunków atmosferycznych spowodowanych znacznymi opadami śniegu.

 

Dorota Bulkowska

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie

 


 

Komunikat do właścicieli i zarządców placów zabaw

 

Przypominam właścicielom  oraz  zarządcom  obiektów budowlanych  o  ciążącym  na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania placów zabaw i innych miejsc służących rekreacji, przeznaczonych przede wszystkim dla małych dzieci. Obowiązek  utrzymania w należytym  stanie  technicznym  oraz  zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych wynika z ustawy - Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są obowiązani do utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy (obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej).

Zwracam uwagę, że zgodnie z ustawą - Prawo budowlane obiektami budowlanym są również obiekty małej architektury umieszczone na placach zabaw i w innych miejscach rekreacji, m. in. piaskownice, huśtawki, drabinki, karuzele, bramki, urządzenia wspinaczkowe, zjeżdżalnie. Właściciele i zarządcy mają zatem obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, co wiąże się z wykonywaniem napraw i remontów, oraz poddawania bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania.

Przypominam także, że zgodnie z art. 91a ustawy - Prawo budowlane, kto nie spełnia określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Natomiast szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie

Dorota Bulkowska


Aby ułatwić mieszkańcom załatwianie swoich spraw i zapewnić im większy dostęp do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sztumie od 1 grudnia br. będą obowiązywały nowe godziny urzędowania. 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie
pracuje w następujących godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek
od godz.7:30 do 15:30

wtorek od godz. 7:30 do 17:00

piątek od godz. 7:30 do 14:00

Przyjmowanie interesantów przez inspektorów:

wtorek od godz. 8:00 do 16:30

środa, czwartek praca w terenie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego:

przyjmuje interesantów

we wtorek w godzinach od 10:00 do 13:00

w pozostałe dni po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
tel. 55 267 74 90 


 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie

informuję, że 10 listopada 2014 roku

będzie dniem wolnym od pracy

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

w Sztumie, z tytułu święta,

przypadającego 1 listopada (sobota).

 

(podstawa prawna: Zarządzenie Nr 1/2014 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sztumie z dnia 01.04.2014 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2014 roku dla pracowników PINB w Sztumie )


 

KOMUNIKATPOWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

w SZTUMIE z dnia 31.10.2014 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie przypomina właścicielom, zarządcom i użytkownikom obiektów budowlanych, w szczególności wielko powierzchniowych, o obowiązku respektowania zasad zawartych w unormowaniach art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409).

Przede wszystkim, w związku z kolejnym okresem zimowym oraz możliwością gwałtownego ataku zimy, należy zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu – zgodnie z unormowaniami art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy – w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak m.in. silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, zjawiska lodowe na rzekach i jeziorach, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Należy również zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz instalacji i urządzeń grzewczych (w tym zwłaszcza gazowych), a także niezwłoczne zapewnienie usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska np. pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

Przypomnieć należy również, iż w/w kontrole mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe: w odniesieniu do przewodów kominowych dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, w odniesieniu do kominów przemysłowych, kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, zaś w odniesieniu do instalacji i urządzeń gazowych – osoby posiadające wymagane kwalifikacje przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

Jednocześnie zwraca się uwagę na odpowiedzialność właścicieli / zarządców za nie spełnianie w/w obowiązków wynikającą z unormowań art. 91a Prawa budowlanego, które stanowią, że kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie

Dorota Bulkowska 


 

INFORMACJA w sprawie realizaji uprawnienia wynikajacego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

 Od 1 kwietnia 2012 r. weszła w zycie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosic ten fakt w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sztumie, w terminie co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłaczeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno byc dokonane w jednej z nastepujacych form:

- e-mail na adre: pinb@sztum.gda.winb.gov.pl

- faxem na numer telefonu: 55 267 74 82

- droga pocztową na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie, ul. Mickiewicza 39A, 82-400 Sztum

 


 

KOMUNIKAT POMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W GDAŃSKU

 

KOMUNIKAT WINB Gdańsk

 

Sztum, 15.11.2013 r.

Dorota Bulkowska - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie

 


Kounikat

dotyczący przestrzeganiaa zasad bezpiecznego eksploatowania instaalacji grzewczych

 

Komunikat GUNB

 

Sztum, 28.10.2013 r.

Dorota Bulkowska

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie


Komunikat

dotyczacy przestrzegania podstawowych zasad bezpiecznego eksploatowania gazowych instalacji i urządzeń grzewczych

Komunikat Ogrzewaj dom bezpiecznie

 

Sztum, 09.01.2013 r.

Dorota Bulkowska

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie


KOMUNIKAT

Pomorskiego Wojwódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

 

komunikat do właścicieli i zarządców obiektów

 

Sztum, 19.12.2012 r.

Dorota Bulkowska

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie


 

OGŁOSZENIE

Z dniem 29 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. Nr 232, poz. 1377).
Powyższa ustawa wprowadza zmiany w zakresie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), poprzez rozszerzenie zawartej w art. 34 ust. 6 delegacji dla ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej do wydania rozporządzeń regulujących:

 1. szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, uwzględniając zawartość projektu budowlanego w celu zapewnienia czytelności danych;
 2. szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, uwzględniając przydatność gruntu na potrzeby projektowanego obiektu i jego charakteru oraz zakwalifikowania go do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.

Ponadto w myśl dodanego ust. 1a w art. 57 ustawy – Prawo budowlane, w przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, w oświadczeniu kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, zamieszczać się będzie informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami


Komunikat do właścicieli i zarządców placów zabaw

Przypominam właścicielom oraz zarządcom nieruchomości o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania placów zabawi innych miejsc służących rekreacji, przeznaczonych przede wszystkim dla małych dzieci.
Obowiązek utrzymania w należytym stanie technicznym oraz bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych, wynika z ustawy – Prawo budowlane.
Zgodnie z art. 61 pkt 1 tej ustawy, właściciele i zarządcy nieruchomości są obowiązani do utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy (obiekt budowlany należy Użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej).
Zwracam uwagę, że zgodnie z ustawą – Prawo budowlane obiektami budowlanymi są również obiekty małej architektury umieszczone na placach zabaw i w innych miejscach rekreacji, m. in. piaskownice, huśtawki, drabinki, karuzele, bramki, urządzenia wspinaczkowe, zjeżdżalnie. Właściciele i zarządcy nieruchomości mają zatem obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, co wiąże się z wykonywaniem napraw i remontów, oraz poddawania ich bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania.
Przypominam także, że zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane, kto nie spełnia określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Natomiast szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby ich montażu zapewniające bezpieczne użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.
Sztum, 19.06.2012 r.
Dorota Bulkowska
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie
 


Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym i okresem jesienno-zimowym, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o ustawowym obowiązku poddawania przewodów kominowych okresowej kontroli stanu technicznego. Kontrole powinny przeprowadzać osoby mające kwalifikacje w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiednim zakresie, a w przypadku kominów przemysłowych i kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – tylko osoby posiadające uprawnienia w odpowiedniej specjalności. W przypadku stwierdzenia w toku kontroli uchybień, konieczne jest niezwłoczne usunięcie nieprawidłowości.

Jednocześnie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie przypomina o obowiązku systematycznego usuwania nadmiaru śniegu i lodu z dachów budynków w okresie zbliżających się niekorzystnych warunków atmosferycznych spowodowanych znacznymi opadami śniegu.
Ponadto przypominam właścicielom lub zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2, o obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli tych obiektów w terminie do 30 listopada 2011 r., której przedmiotem winno być sprawdzenie stanu technicznego:
- elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;
- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;
- instalacji gazowych;
- przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
Kontrole okresowe powinni wykonywać – na zlecenie właściciela lub zarządcy – osoby posiadające kwalifikacje. Osoba dokonująca kontroli powinna bezzwłocznie przesłać zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli do tut. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sztumie ul. Mickiewicza 39A, 82-400 Sztum. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości osoba dokonująca kontroli ma obowiązek przesłać do organu nadzoru budowlanego kopię protokołu kontroli. Jednocześnie właściciel, zarządca lub użytkownik powinien natychmiast usunąć uszkodzenia lub uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane)

.Dorota Bulkowska

dnia 08.12.2011 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie


 

KOMUNIKAT DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW PLACÓW ZABAW

 

Komunikat do właścicieli i zarządców placów zabaw

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie

Dorota BulkowskaSztum, dnia 28.07.2011 r.


 

KOMUNIKAT DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym i okresem zimowym, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o ustawowym obowiązku poddawania przewodów kominowych okresowej kontroli. W przypadku stwierdzenia w toku kontroli uchybień, konieczne jest niezwłoczne usunięcie nieprawidłowości.
Jednocześnie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie przypomina o obowiązku systematycznego usuwania nadmiaru śniegu i lodu z dachów budynków w okresie zbliżających się niekorzystnych warunków atmosferycznych spowodowanych znacznymi opadami śniegu.


Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego w Sztumie

Dorota BulkowskaDnia 2010-12-08


OGŁOSZENIE

W związku z zaistniałą sytuacją powodziową przedstawiam "Wytyczne postępowania w sprawie obiektów budowlanych, które uległy zalaniu wskutek powodzi"

GŁÓWNY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO RADZI:

Przychodząc do obiektu, który uległ zalaniu:
1. Upewnij się, czy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie zakazał użytkowania obiektu budowlanego, jeśli tak - nie wchodź do budynku ani nie przebywaj w jego otoczeniu.
2. Jeśli nie ma zakazu, dokonaj zewnętrznych oględzin obiektu:
- sprawdź, czy woda nie podmyła lub nie odsłoniła fundamentów,
- sprawdź, czy grunt bezpośrednio przy budynku nie został wypłukany,
- sprawdź, czy nie pojawiły się nowe rysy na ścianach (szczególnie pionowe),
- sprawdź, czy ściany nie są wybrzuszone lub odchylone od pionu.
Jeśli zauważyłeś tego rodzaju zjawiska powiadom powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.
3. Nie korzystaj z instalacji elektrycznej, gazowej, wodociągowej, cieplnej przed dokonaniem kontroli ich sprawności przez specjalistów.
4. W przypadku braku zewnętrznych oznak uszkodzenia lub zniszczeń możesz ostrożnie wejść do obiektu i sprawdzić od wewnątrz:
- czy ściany wewnętrzne nie są odspojone od ścian zewnętrznych ( nie ma między nimi rys),
- czy nie ma widocznych rys na suficie (szczególnie rys równoległych do ścian) i czy nie jest on ugięty,
- czy okna i drzwi otwierają się łatwo ( mogło nastąpić osiadanie obiektu),
- czy nie są naruszone schody i czy nie nastąpiło ich przesunięcie,
- czy więźba dachowa jest w należytym stanie ( czy nie jest uszkodzona)
Jeśli zauważyłeś tego rodzaju zjawiska powiadom powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.
5. Jeśli nie stwierdzisz uszkodzeń możesz przystąpić do porządkowania i jeżeli jest to możliwe odszukaj dokumentację budowy i użytkowania obiektu.


Jeżeli chcesz odbudować, remontować lub rozebrać zalany obiekt budowlany:
- sprawdź czy zamieszkujesz gminę lub miejscowość wykazaną w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów,
- jeśli tak, skorzystaj z ułatwień zawartych w ustawie z dnia 11.08.2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2001 r. Nr 84, poz. 906),
- odbudowa to odtworzenie obiektu budowlanego w całości lub w części, w miejscu i o wymiarach obiektu zniszczonego lub uszkodzonego, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym,
- remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym,
- obiekty linowe to linie kolejowe, a także drogi wraz z budynkami, budowlami i urządzeniami przeznaczonymi do prowadzenia ruchu drogowego oraz sieci uzbrojenia terenu

O szczegóły zwróć się do właściwego starosty lub prezydenta miasta (miasto na prawach powiatu)

Jeżeli masz problemy z uzyskaniem odpowiedzi na pytania lub wątpliwości:
1. Zwróć się o pomoc do właściwego powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego lub osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.
2. Zadzwoń do wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego:
58 305 19 71
58 305 19 79Nazwa organu: Numer telefonu:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku 58 308 42 89
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdyni 58 620 73 27
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku 59 841 24 20
59 841 24 71
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sopocie 58 521 38 11
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bytowie 59 822 73 45
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chojnicach 52 396 65 51
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Człuchowie 59 834 23 40
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszcz Gdańskim 58 691 09 85
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kartuzach 58 685 44 36
58 685 44 37
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kościerzynie 58 686 62 90
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie 55 646 51 35
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lęborku 59 863 28 44
59 863 28 52
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku 55 646 04 44
55 646 04 45
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim 55 273 27 74
55 247 36 71
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pucku 58 673 42 12
58 673 42 13
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie słupskim 59 841 85 49
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim 58 561 42 05
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie 55 267 74 90
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie 58 532 16 63
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wejherowie 58 672 21 70
58 672 95 69


 KOMUNIKAT

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sztumie Do właścicieli, zarządów i użytkowników obiektów budowlanych

W związku z rozpoczęciem okresu grzewczego i odnotowanymi przypadkami zatruć tlenkiem węgla (zaczadzeń), przypominam o spoczywającym na właścicielach i zarządcach obiektów obowiązku poddawania kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, użytkowanych obiektów budowlanych, w tym w szczególności o konieczności sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych (zgodnie z art. 62 ust.1 ustawy – Prawo budowlane).
Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, natomiast w odniesieniu do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
Na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych spoczywa ponadto obowiązek usunięcia, w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch lub zatrucie gazem (zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane). Obowiązek ten powinien być potwierdzony w protokole z kontroli obiektu budowlanego, a osoba dokonująca kontroli obowiązana jest przesłać kopię tego protokołu do właściwego organu.

Jednocześnie informuję, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (zgodnie z art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane), a kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane).

Zwracam się do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych o bezzwłoczne wykonanie ww. obowiązków, określonych w art. 61, 62 i 70 ustawy – Prawo budowlane, związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym oraz ich bezpiecznym użytkowaniem.

p.o Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Adam Krzysztofik--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Komunikat dla zarządców i właścicieli obiektów budowlanych

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie przypomina, że w związku z obowiązującą od dnia 20 czerwca 2007r. nowelizacją ustawy Prawo budowlane, zarządcy lub właściciele:
a) budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2
b) innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2
zobowiązani są do przeprowadzenia dwa razy w roku, w terminie do 31 maja oraz do 30 listopada kontroli okresowej tych obiektów, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
1) elementów budynku i budowli narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
2) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
3) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Sztumie


W wyniku naboru na wolne stanowisko pracy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie informuje, że na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego na 1/2 etatu został zatrudniony:

Imię i nazwisko: Henryk Koprowski, zam. Sztum
Stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego

Uzasadnienie: Pan Henryk Koprowski posiada staż pracy w administracji oraz uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sztumie:

1) Pan Henryk Koprowski, zam. Sztum 

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W SZTUMIE

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie ul. Mickiewicza 39A poszukuje kandydata na stanowisko: Inspektora nadzoru budowlanegoLiczba lub wymiar etatu: 1/2Miejsce wykonywania pracy: Sztum, ul. Mickiewicz 39AGłówne obowiązki:- prowadzenie inspekcji oraz sporządzanie stosownych protokołów w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych w sprawach zleconych przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego- prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstałych katastrof budowlanych- prowadzenie postępowań w sprawach samowoli budowlanych, samowolnych zmian w sposobie użytkowania obiektów budowlanych oraz odwołań, zażaleń i skarg w tym zakresie,- współpraca w przygotowywaniu decyzji i postanowień z zakresu właściwości PINB,- wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy prawo budowlane, zleconych przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.Wykształcenie: średnie lub wyższe techniczne.Wymagania konieczne:- posiadanie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (uprawnienia budowlane)- znajomość przepisów prawa budowlanego oraz kodeksu postępowania administracyjnego,- umiejętność obsługi komputeraWymagania pożądane:- doświadczenie w pracy w administracji publicznej- odpowiedzialność, dyspozycyjność, samodzielność.- prawo jazdy kategorii B.Wymagane dokumenty i oświadczenia:- kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji- CV i list motywacyjny.Kopie innych dokumentów: - kopie decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie- kopie świadectw pracy.Dokumenty należy przesyłać do dnia 29/06/2007 pod adresem: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie, ul. Mickiewicza 39A Dodatkowe informacje można uzyskać po nr tel. (055) 267 74 90. 


W wyniku naboru na wolne stanowiska pracy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie informuje, że na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego na 1 etat został zatrudniony:

Imię i nazwisko: Edward Senger , zam. Sztum Stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego Uzasadnienie: Pan Edward Senger wykazał się znajomością przepisów prawa budowlanego oraz prawa administracyjnego i procedury administracyjne. Ponadto posiada staż pracy na budowie oraz uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W wyniku naboru na wolne stanowiska pracy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie informuje, że na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego na 1 etat został zatrudniony:

Imię i nazwisko: Adam Krzysztofik, zam. Szropy
Stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego

Uzasadnienie: Pan Adam Krzysztofik wykazał się najlepszą znajomością przepisów prawa budowlanego oraz prawa administracyjnego i procedury administracyjnej, co potwierdziło uzyskane przez niego najwyższe miejsce w przeprowadzonym rankingu. Ponadto posiada staż pracy na budowie i w organach administracji samorządowej oraz uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Pan Adam Krzysztofik wykazał się najlepszą znajomością przepisów prawa budowlanego oraz prawa administracyjnego i procedury administracyjnej, co potwierdziło uzyskane przez niego najwyższe miejsce w przeprowadzonym rankingu. Ponadto posiada staż pracy na budowie i w organach administracji samorządowej oraz uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.