Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie

Sztum, dnia 16.06.2006 r.

PINB. Sz. 2120/7/06

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sztumie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

      W oparciu o art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie, ul. Mickiewicza 39A, 82-400 Sztum informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 euro wybrano ofertę, którą złożyła firma:

„ODEJEWSKI” Zbigniew Odejewski, Zdzisław Odejewski Spółka Jawna

Sieroczyn 4a

77-300 Człuchów

cena ofertowa: 34 999,99 zł brutto

---------------------------------------------------------------------------

Sztum, dnia 23.05. 2006 r.
Nr sprawy: PINB. Sz. 2120/7/2006

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
o wartości poniżej 60.000 EURO

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Sztumie, ul. Mickiewicza 39A, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz.177 z późn. zm.):

na dostawę samochodu osobowego przeznaczonego dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sztumie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego w w Sztumie, ul. Mickiewicza 39 A (pok. nr 1) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00.
Wykonawcy mogą złożyć pisemny wniosek o przesłanie specyfikacji na wskazany przez nich adres. Wniosek można wysłać pod nr fax (055) 267-74-82 niezwłocznie wysyłając oryginał wniosku pocztą. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego przeznaczonego dla potrzeb
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sztumie

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 34110000-1 samochody osobowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin wykonania zamówienia:  odbiór samochodu nastąpi w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy.

Opis warunków udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
1. Nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy.
2. Spełnianie warunków zawartych w art. 22 ust.1 pkt 1 do 3 Ustawy.

Spełnianie warunków, o których mowa w punktach 1 i 2 oceniane będzie na podstawie następujących dokumentów, załączonych do oferty:
a) oświadczenia Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 oraz o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 do 3 Ustawy,
b) poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem do składania ofert.

Informacja dotycząca wadium: Zamawiający nie wymaga wznoszenia wadium.

Kryterium oceny ofert: cena - 100%

Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę nalezy złozyc w siedzibie Zamawiajacego w Sztume , przy ul. Mickiewicza 39A,  pok. nr 1 w godz. 8.00 do 15.00 do dnia 08.06.2006 r. do godz. 11.30.


Termin i miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastapi w dniu 08.06.2006r. o godz. 12.00 w siedzibie zamawiajacego w Sztumie, przy ul. Mickiewicza 39A, w pokoju nr 1.

Termin związania ofertą:
30 dni licząc od upływu terminu składania ofert

---------------------------------------------------------------------------

Sztum, dnia 15.05.2006r.
Nr sprawy: PINB. Sz. 2120/6/2006

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawa samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sztumie.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

W oparciu o art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Zamawiający tj. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Sztumie, ul. Mickiewicza 39 A unieważnia ww postępowanie.
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


--------------------------------------------------------------------------

Sztum, dnia 19.04.2006 r.
Nr sprawy: PINB. Sz. 2120/6/2006

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
o wartości poniżej 60.000 EURO

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Sztumie, ul. Mickiewicza 39A, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz.177 z późn. zm.):

na dostawę samochodu osobowego przeznaczonego dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sztumie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego w w Sztumie, ul. Mickiewicza 39 A (na I piętrze w pokoju nr 1) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00.
Wykonawcy mogą złożyć pisemny wniosek o przesłanie specyfikacji na wskazany przez nich adres. Wniosek można wysłać pod nr fax (055) 267-74-42 niezwłocznie wysyłając oryginał wniosku pocztą. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego przeznaczonego dla potrzeb
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sztumie

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 34110000-1 samochody osobowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin wykonania zamówienia:  odbiór samochodu nastąpi w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy.

Opis warunków udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
1. Nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy.
2. Spełnianie warunków zawartych w art. 22 ust.1 pkt 1 do 3 Ustawy.

Spełnianie warunków, o których mowa w punktach 1 i 2 oceniane będzie na podstawie następujących dokumentów, załączonych do oferty:
a) oświadczenia Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 oraz o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 do 3 Ustawy,
b) poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem do składania ofert.

Informacja dotycząca wadium: Zamawiający nie wymaga wznoszenia wadium.

Kryterium oceny ofert: cena - 100%

Termin i miejsce składania ofert:
do dnia 09.05.2006 r. do godziny 11.30, w siedzibie Zamawiającego w Sztumie,
ul. Mickiewicza 39A, na I piętrze w pokoju nr 1

Termin i miejsce otwarcia ofert:
dnia 09.05.2006 r. o godzinie 12.00, w siedzibie Zamawiającego w Sztumie,
ul. Mickiewicza 39A, na I piętrze w pokoju nr 1

Termin związania ofertą:
30 dni licząc od upływu terminu składania ofert