Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie

 

Bilans jednostki budżetowej 2020r.

Rachunek Zysków i Strat 2020r.

Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki 2020r.


Komunikat

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie zgodnie z §34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911) poniżej publikuje sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 r.

Sztum, 10.05.2018r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/ - / Dorota Bulkowska

 

Bilans jednostki budżetowej 2018r.

Rachunek Zysków i Strat 2018r.

Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki 2018r.