Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

 

Druki do pobrania:

 

WZORY DRUKÓW  dla  zamierzeń budowlanych dla których:

  • wydano decyzję o pozwoleniu na budowę albo dokonano skutecznego zgłoszenia po 19.09.2020r.,  a projekt budowlany został opracowany na podstawie przepisów obecnie obowiązujących.

 

1. zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych od 17.02.2021r.

Druk  ma charakter obligatoryjny (wzór określony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12  lutego 2021r. poz. 297,  w sprawie okreslenia wzoru formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

2. informacja wskazująca kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego

3. oświadczenie projektanta

4. zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego

5. oświadczenie kierownika budowy do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

6. wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

7. Oświadczenie art. 56 i 56 ust. 1a

8. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

9. charakterystyka energetyczna budynku

10.wniosek o udostępnienie informacji publicznej

11.oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od wydanej decyzji


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  w Sztumie informuje, że do zawiadomienia o zakończeniu budowy i wniosku o pozwolenie na użytkowanie należy dołączyć załącznik dotyczący efektywności energetycznej budynku znajdujacy się poniżej:

 

załącznik do zawiadomienia o zakończeniu budowy i wniosku o pozwolenie na użytkowanie

 

WZORY DRUKÓW  dla  zamierzeń budowlanych dla których:

  • wydano decyzję o pozwoleniu na budowę albo dokonano skutecznego zgłoszenia przed 19.09.2020r.  albo
  • dla których wydano decyzję o pozwoleniu na budowę albo dokonano skutecznego zgłoszenia po 19.09.2020r., a projekt budowlany został opracowany na podstawie przepisów dotychczasowych tj. obowiązujących przed 19.09.2020r.

 

DRUK - zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Druk_-_OŚWIADCZENIE_KIEROWNIKA_BUDOWY.doc

Druk_-_OŚWIADCZENIE_INSPEKTORA_NADZORU.doc

Druk - Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Druk - oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy

Druk - wniosek pozwolenia na użytkowanie

Druk - oświarczenie o braku sprzeciwu lub uwag organów z art. 56

 

W/w druki nie mają charakteru dokumentów obowiązujących lecz jedynie mają charakter informacyjny i pomocniczy.

 

oświadczenie_o_posiadanym_prawie_do_dysponowania_nieruchomością_na_cele_budowlane.doc

Druk  ma charakter obligatoryjny (wzór określony w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzorów wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę).