Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO
W SZTUMIE


§ 1

1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zwany dalej "Regulaminem" określa wewnętrzną strukturę oraz zasady organizacji pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sztumie.
2. Ilekroć w "Regulaminie" jest mowa o:
1) Inspektoracie - należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie    2) Powiatowym Inspektorze - należy przez to rozumieć Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sztumie
3) Wojewodzie - należy przez to rozumieć Wojewodę Pomorskiego.

§ 2

Inspektorat działa na podstawie:
1) odpowiednich przepisów ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (jednolity tekst Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r. z późniejszymi zmianami)
2) niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

§ 3

1. Inspektorat jest Urzędem powiatowego nadzoru budowlanego wchodzącym w skład zespolonej administracji powiatowej, obsługującej Powiatowego Inspektora.                                               2.  Inspektorat powołany został w drodze Zarządzenia Wojewody Pomorskiego Nr 82/2004 z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sztumie poprzez  przekształcenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Malborskiego i Sztumskiego               

§ 4

Wojewoda na wniosek właściwych Starostów może rozszerzyć zakres działania Powiatowego Inspektora na więcej niż jeden powiat.

§ 5

1. Powiatowy Inspektor kieruje pracą Inspektoratu.
2. Powiatowy Inspektor sprawuje nadzór nad:
1) działalnością inspekcyjną, polegającą na wykonywaniu inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
2) postępowaniami administracyjnymi
3) postępowaniami egzekucyjnymi
4) postępowaniami wyjaśniającymi w sprawie przyczyn katastrof budowlanych
5) prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami kontroli państwowej
6) obsługą prawną w Inspektoracie
7) zapewnieniem przestrzegania przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej
8) kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie
9) przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
10) gospodarowaniem mieniem Inspektoratu.                                                                                      3. Inspektor wydaje akty prawne wewnętrznego urzędowania w formie zarządzeń.

§ 6

1. Do wyłącznej kompetencji Powiatowego Inspektora należy:
1) zatwierdzanie planów kontroli
2) podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu kontroli doraźnej
3) udzielanie imiennych upoważnień do wykonywania inspekcji terenowej
4) wyłączanie kontrolera z postępowania kontrolnego5) udzielanie imiennych upoważnień pracownikom Inspektoratu do podpisywania decyzji administracyjnych i postanowień
6) udzielanie upoważnień do reprezentowania Powiatowego Inspektora w postępowaniu przed sądami powszechnymi
7) występowanie do organow Samorządu Zawodowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie
8) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu, dokonywanie przeszeregowań i awansów pracowników, wysokości dodatków.
2. Powiatowy Inspektor może powoływać stałe lub doraźne zespoły opiniodawcze i doradcze, określając cel ich powołania, skład osobowy oraz zakres zadań i tryb działania.

§ 7

Podczas nieobecności Powiatowego Inspektora zastępuje go wskazany pracownik Inspektoratu, z wyłączeniem kompetencji, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-8.

§ 8

Powiatowy Inspektor podpisuje:
1) decyzje administracyjne i postanowienia
2) akty prawa wewnętrznego
3) wystąpienia i sprawozdania kierowane do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
4) wystąpienia kierowane do organów administracji rządowej i publicznej
5) odpowiedzi na skargi i wnioski.

§ 9

W skład Inspektoratu wchodzą wieloosobowe i jednoosobowe stanowiska pracy:
1) inspekcji
2) orzecznictwa i obsługi prawnej
3) organizacyjno - administracyjne
4) obsługi księgowej.

§ 10

1. Do zakresu działania stanowiska ds. inspekcji należy w szczególności:
1) prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektow budowlanych
2) prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej
3) wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.
2. Wieloosobowym stanowiskiem ds. inspekcji kieruje pracownik wyznaczony przez Powitowego Inspektora.
3. Kierujący stanowskiem:
1) opracowuje projekty planów inspekcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1
2) przygotowuje okresowe sprawozdania z działalności stanowiska wraz z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych inspekcji w terminach wyznaczonych przez Powiatowego Inspektora.
4. Podczas nieobecności kierującego stanowiskiem zastępuje go wskazany przez niego pracownik.

§ 11

Do zakresu działania stanowiska ds. orzecznictwa i obsługi prawnej należy w szczególności:
1) prowadzenie postepowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora
2) prowadzenie postępowań egzekucyjnych
3) obsługa prawna Powiatowego Inspektora i Inspektoratu
4) wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora

§ 12

Do zakresu działania stanowiska ds. organizacyjno-administracyjnych należy obsługa administracyjna i organizacyjna Inspektoratu w szczególności:
1) prowadzenie kancelarii ogólnej i archiwum zakładowego
2) zapewnienie właściwego obiegu dokumentów
3) gospodarka sprzętowa
4) obsługa sekretariatu
5) prowadzenie rejestrów określonych w instrukcji kancelaryjnej i ustawie Prawo budowlane
6) wykonywanie zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.

§ 13

Do zakresu działania stanowiska ds. obsługi księgowej Inspektoratu należy:
1) zorganizowanie sprawnej pracy stanowiska księgowego
2) prowadzenie ewidencji księgowej
3) planowanie budżetu i realizacja budżetu
4) nadzór nad prawidłową realizacją planów budżetowych
5) prowadzenie sprawozdawczości finansowych (miesięcznych, kwartalnych, rocznych)
6) prawidłowe, terminowe rozliczanie z organami skarbowymi i ZUS z należnych podatków i składek
7) współdziałanie z bankami i organami skarbowymi
8) nadzór nad inwentaryzacją majątku trwałego i obrotowego, wycena i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
9) wykonywanie innych czynności zleconych przez Powiatowego Inspektora.

§ 14

Do pracowników Inspektoratu mają zastosowanie przepisy:
1) ustawy z dnia 16 września 1982r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31 poz. 214)
2) Kodeksu pracy (jednolity tekst Dz. U. Nr 21 poz. 94 z 1998r.)
3) ustawy o służbie cywilnej z dnia 18 grudnia 1998r. (Dz. U. Nr 49 poz. 483 z 1999r.)

§ 16

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały w sprawie jego zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu Sztumskiego.

----------------------------------------------------------------------

Regulamin organizacyjny został zatwierdzony Uchwałą Nr 28/2006 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 24 maja 2006 roku