Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie

Informujemy, że w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, administratorem zbioru danych, w którym przetwarzane są/ będą* Pani/ Pana* dane osobowe jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, z siedzibą ul. Mickiewicza 39A, 82-400 Sztum. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizowania zadań wynikających z działalności Inspektoratu.

 1. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Mickiewicza 39A, 82-400 Sztum, lub email: pinb@sztum.gda.winb.gov.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Mickiewicza 39A, 82-400 Sztum, lub email: pinb@sztum.gda.winb.gov.pl
 3. Do właściwości  Administratora należą zadania i kompetencje wymienione w art. 83 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, a w szczególności: prowadzenie działalności inspekcyjnej  w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego oraz w zakresie utrzymania obiektów budowlanych, prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej, prowadzenie postępowań administracyjnych,  prowadzenie postępowań egzekucyjnych w celu wyegzekwowania wydanych decyzji.

Ponadto w ramach kompetencji wynikających z ustawy Prawo budowlane Administrator  prowadzi następujące ewidencje:

 • ewidencję rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych;
 • ewidencję zawiadomień o okresowych kontrolach obiektów budowlanych wielkopowierzchniowych;
 • ewidencję decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego, wydawanych przez organ administracji architektoniczno-budowlanej i przekazywanych do tut. Inspektoratu.
 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów, o których mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. sądy, policja, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty jak ZUS, PFRON) lub na podstawie umów powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami archiwizacji danych określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest zależne od obszaru w jakim przetwarzane są dane osobowe u Administratora, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.
 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 5. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres pinb@sztum.gda.winb.gov.pl
  Ma też Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193    Warszawa

 1. Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami