Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie

 


 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY NR: 78083

 na stanowisko inspektor nadzoru budowlanego
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sztumie

Informuję, że w związku z zakończeniem procedury naboru na  na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sztumie został wybrany:

Pan Edward Senger, zam. Sztum

Wynik naboru - inspektor nadzoru budowlanego

 


 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko pracy nr 78083

  inspektor nadzoru budowlanego
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sztumi

 

W wyniku wstępnej weryfikacji złożonych ofert  na stanowisko inspektor nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sztumie wpłynęła jedna oferta: Pana Edwarda Senger, zam. Sztum.

 


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY NR: 78083

 • Ogłoszenie nr: 78083
 • Data ukazania się ogłoszenia:11 maj 2021r.

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

inspektor nadzoru budowlanego

 

Ogłoszenie o naborze - inspektor nadzoru budowlanego

oświadczenie_w_związku_z_ubieganiem_sie_o_stanowisko_niebędące_wyższym_stanowiskiem_w_służbie_cywilnej.docx

 


 

W wyniku naboru na wolne stanowisko pracy ogłoszenie nr:  25403

na stanowisko Główny Księgowy wybrano Panią Elzbieta Kanarek - Czernin

 


Lista kandydatów, którzy zgłosili się do naboru  na stanowisko
Główny Księgowy:


1. Pani Elzbieta Kanarek - Czernin


OGŁOSZENIE O NABORZE

 • Ogłoszenie nr:  25403
 • Data ukazania się ogłoszenia: 2018-04-11

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny księgowy
 • w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sztumie
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1/4

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie

Mickiewicza 39A

82-400 Sztum

Miejsce wykonywania pracy:  Sztum

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie projektów budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
  w Sztumie, dokonywanie analiz, planowanie i realizacja planów budżetowych
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych oraz innych związanych z realizacją zadań jednostki
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych jednostki
 • sporządzanie i rozliczanie miesięcznych list płac wynagrodzeń pracowników i umów cywilnoprawnych
 • obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, sporządzanie dokumentacji do ZUS i US, współdziałanie z bankami, organami skarbowymi, urzędami i instytucjami
 • rozliczanie kosztów podróży służbowych pracowników, nadzór nad Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, prowadzenie księgi inwentarzowej składników majątkowych jednostki, windykacja należności budżetowych.

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca biurowa, współdziałanie z bankami, organami skarbowymi, urzędami i instytucjami.
Główny księgowy będzie podlegał bezpośrednio Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Sztumie.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

- praca umysłowa, wykonywana w pozycji siedzącej

- praca przy monitorze ekranowym

- praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych

- budynek urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy

- warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety

 -  stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:  n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 lat praktyki w księgowości lub wykształcenie wyższe i  3 lata praktyki w księgowości
 • 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów prawa związanych ze specyfikacją pracy na stanowisku głównego księgowego w jednostce budżetowej w szczególności:
 • znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość zasad księgowości budżetowej jednostek sektora finansów publicznych
 • znajomość zasad naliczania i rozliczania wynagrodzeń w sferze budżetowej
 • znajomość przepisów z zakresu podatków, ubezpieczeń społecznych
 • umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych i statystycznych
 • znajomość obsługi programów komputerowych (bankowość elektroniczna, Excel, Word, program finansowo - księgowy)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie o posiadaniu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego

 

Termin składania dokumentów:

24-04-2018 r.

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie

Mickiewicza 39A

82-400 Sztum

adnotacja na kopercie "Oferta na stanowisko głównego księgowego”

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. W związku z powyższym prosimy o podanie nr telefonu kontaktowego.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone.

Inne informacje można uzyskać pod nr tel. (55) 267 74 82

Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, życiorys) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późniejszymi zm.)”
i muszą być własnoręcznie podpisane.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.